Stanovy Studentské sekce IIPS, z. s.

Článek I

Název spolku

Studentská sekce IIPS, z. s.

Článek II

Sídlo spolku

Uprkova 1581/9, Brno 621 00

Článek III

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování aktivních studentů k vyvíjení vzdělávací činnosti.

Článek IV

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III, jenž je realizován prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů, přednášek, workshopů, vzdělávacích cest, exkurzí, debat, jakož i zpracováváním odborných analýz, týkajících se primárně politických témat.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1

Statutární orgán spolku

(1) Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo.

(2) Předsednictvo sestává z předsedy a dvou místopředsedů.

(3) Předsednictvo svolává předseda anebo jím pověřený člen Předsednictva.

(4) Členové Předsednictva mohou jednat jménem spolku. Toto oprávnění lze ve zvláštních případech delegovat rozhodnutím Předsednictva na ostatní členy spolku.

(5) Předsednictvo určuje směřování spolku.

(6) Členové Předsednictva jednotlivě či prostřednictvím Předsedy podepisují uchazečům o členství ve spolku listinu toto členství zakládající.

(7) Členové Předsednictva jsou rovněž členy Kolegia.

(8) Předsednictvo rozhoduje jednomyslně.

Pododdíl 1

Předseda

(1) Předsedou se stává ten uchazeč, jenž získal nadpoloviční většinu hlasů členské schůze.

(2) V případě, že žádný z uchazečů nezíská nadpoloviční počet hlasů, vyhlašuje úřadující předseda kolo druhé.

(3) Do druhého kola volby předsedy postupují 2 uchazeči o post předsedy, jež obdrželi v prvním kole nejvíce hlasů členské schůze.

(4) Volba předsedy se koná vždy v průběhu května každého roku. Podrobnosti volby stanoví a oznámí úřadující předseda alespoň emailovou korespondencí všem členům spolku v dostatečném předstihu.

(5) Mandát zvoleného předsedy začíná 1. června po úspěšné volbě, přičemž standardně končí 31. května následujícího roku.

(6) Po půl roce v předsednické funkci lze vyvolat hlasování o sesazení předsedy, pakliže jej iniciuje alespoň polovina všech členů.

(7) Předseda si k sobě volí dva místopředsedy, jejichž mandát je časově omezen mandátem předsedy.

Oddíl II

Nejvyšší orgán spolku

(1) Nejvyšším orgánem spolku je Kolegium.

(2) Členové kolegia koordinují jednotlivé projekty spolku.

(3) Členové kolegia jsou voleni Předsednictvem na návrh předsedy.

(4) Kolegium svolává předseda, jestliže není udáno jinak.

Oddíl III

Členská schůze

(1) Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.

(2) Členskou schůzi svolává předseda, pakliže není uvedeno jinak.

Oddíl IV

Usnášení schopnost orgánů

Orgány jsou usnášeníschopné při přítomnosti alespoň jedné třetiny členů daného orgánu.

Článek VI

Členství ve spolku

(1) Členem může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

(2) Členství vzniká přijetím Předsednictvem za člena a podpisem listiny zakládající členství zájemcem o členství a stvrzením členem Předsednictva spolku.

(3) Členství předpokládá osobní angažmá člena spolku v naplňování účelu spolku.

(4) Členové mají právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí spolku.

(5) Členství ve spolku zaniká

a. Pakliže daný člen projeví Předsedovi zájem o zánik svého členství a na základě podpisu listiny ukončující členství

b. Pokud člen neprojeví po emailové výzvě předsedou spolku v květnu každého roku zájem nadále být členem. V takovém případě členství zaniká po 30 dnech od odeslání emailu.

c. Členství může být taktéž rozhodnutím Předsednictva zrušeno za hrubé narušení účelu spolku.

(6) Členové spolku mají právo být informování o schůzích Kolegia a účastnit se jich.

(7) Všichni členové jsou předsedou zapsáni do seznamu členů.

a. V seznamu je zapsáno jméno a příjmení, emailový kontakt na člena, den zápisu do seznamu, souhlas či nesouhlas s uveřejněním seznamu, datum vzniku členství a vlastnoruční podpis člena s připojeným stvrzujícím podpisem předsedy.

b. Po zániku členství dojde k výmazu daného člena ze seznamu. Výmaz provede předseda tak, že vyplní datum ukončení členství a vlastnoručně tento údaj podepíše.

c. Tento seznam je veřejný, pakliže k tomu všichni členové dají souhlas.

(8) Žadatelům o členství, jež podepsali listinu zakládající členství před zápisem spolku do veřejného rejstříku, vzniká členství dnem tohoto zápisu.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

(1) Spolek hospodaří s majetkem, jejž nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.

(2) Zdrojem příjmů jsou nadační příspěvky, dotace a stipendia, popřípadě členské příspěvky.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zakladateli spolku.

(2) Studentská sekce IIPS, z. s. navazuje plynule na činnost neformální skupiny fyzických osob označované v minulosti jako Studentská sekce IIPS či Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu, popřípadě označovaná anglickými a jinými ekvivalenty.