Stanovy Studentské sekce IIPS, z. s.

Článek I

Název spolku

Studentská sekce IIPS, z. s.

Článek II

Sídlo spolku

Joštova 218/10, 602 00 Brno-střed

Článek III

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování aktivních studentů k vyvíjení vzdělávací činnosti.

Článek IV

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III, jenž je realizován prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů, přednášek, workshopů, vzdělávacích cest, exkurzí, debat, jakož i zpracováváním odborných analýz, týkajících se primárně politických témat.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1

Statutární orgán spolku

(1) Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo.

(2) Předsednictvo sestává z předsedy a dvou místopředsedů.

(3) Předsednictvo svolává předseda anebo jím pověřený člen Předsednictva.

(4) Členové Předsednictva mohou jednat jménem spolku. Toto oprávnění lze ve zvláštních případech delegovat rozhodnutím Předsednictva na ostatní členy spolku.

(5) Předsednictvo určuje hlavní směřování spolku, zodpovídá za hospodaření spolku, navrhuje změnu stanov a hodnotí činnost členů Kolegia a členské schůze.

(6) Členové Předsednictva jednotlivě či prostřednictvím Předsedy podepisují uchazečům o členství ve spolku listinu toto členství zakládající.

(7) Členové Předsednictva jsou rovněž členy Kolegia.

(8) Předsednictvo rozhoduje jednomyslně.

Pododdíl 1

Předseda

(1) Předsedou se stává ten uchazeč, jenž získal nadpoloviční většinu hlasů členské schůze.

(2) V případě, že žádný z uchazečů nezíská nadpoloviční počet hlasů, vyhlašuje úřadující předseda kolo druhé.

(3) Do druhého kola volby předsedy postupují dva uchazeči o post předsedy, jež obdrželi v prvním kole nejvíce hlasů členské schůze.

(4)Volba předsedy se koná vždy v průběhu června každého roku. Podrobnosti volby oznámí úřadující předseda alespoň emailovou korespondencí všem členům spolku v dostatečném předstihu.

(5) Mandát zvoleného předsedy začíná 1. července po úspěšné volbě, přičemž standardně končí 30. června následujícího roku.

(6) Po půl roce v předsednické funkci lze vyvolat hlasování o sesazení předsedy, pakliže jej iniciuje alespoň 1/3 všech členů.

(7) Předseda si k sobě volí dva místopředsedy, jejichž mandát je časově omezen mandátem předsedy. Jména místopředsedů oznámí kandidát před volbou předsedy.

(8) Předseda se může kdykoliv v průběhu svého mandátu své funkce vzdát. Učiní tak zasláním písemné rezignace nejvyššímu orgánu spolku. Ten musí do měsíce vyhlásit volbu nového předsedy. V průběhu tohoto období vykonávají funkci předsedy oba místopředsedové společně. Jejich mandát končí volbou nového předsedy.

Oddíl II

Nejvyšší orgán spolku

(1) Nejvyšším orgánem spolku je Kolegium.

(2) Členové kolegia koordinují jednotlivé projekty spolku.

(3) Kolegium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů kolegia.

(4) Nadpoloviční většinou všech členů může kolegium rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

(5) Kolegium schvaluje znění nových stanov, a to na návrh předsednictva.

(6) Členové kolegia jsou voleni Předsednictvem na návrh předsedy a jejich funkce končí společně s mandátem předsednictva. V případě nezvolení nového předsedy v řádném termínu vykonává pravomoci předsednictva dočasně kolegium dle ustanovení o statutárním orgánu spolku.

(7) Kolegium svolává předseda nebo místopředseda.

Oddíl III

Členská schůze

(1) Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.

(2) Členskou schůzi svolává předseda minimálně dvakrát do roka.

(3) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

(4) Členskou schůzi vede předseda, či tím pověří svého místopředsedu nebo člena Kolegia.

(5) Podnět ke svolání členské schůze může podat alespoň třetina členů spolku do rukou předsedy písemnou formou. Ten je povinen do 30 dnů svolat členskou schůzi.

(6) Každý účastník členské schůze může podat návrh k rukám předsedajícího, který se následně projednává a schvaluje členskou schůzí. Návrhem nesmí být měněny podstatné náležitosti spolku, což jsou zejména pravomoci předsednictva a kolegia. Schváleným návrhem se budou příslušné orgány spolku bezodkladně zabývat.

(7) Předsedou pověřený člen vyhotovuje zápis z členské schůze.

Oddíl IV

Usnášení schopnost orgánů

(1) Orgány jsou usnášeníschopné při přítomnosti alespoň jedné třetiny členů daného orgánu. To neplatí o předsednictvu, které je usnášeníschopné pouze při plné účasti.

(2) V případě, že není orgán usnášeníschopný, tak předsedající daného orgánu rozhodne o ukončení schůze a zároveň vyhlásí schůzi novou. Ta se musí konat nejpozději 30 dnů od předcházející schůze.

(3) V případě nepřítomnosti některého člena předsednictva mohou v bezodkladných otázkách rozhodnout zbývající členové předsednictva. Předsednictvo však musí za účasti všech svých členů toto rozhodnutí nejpozději do 30 dnů potvrdit, jinak pozbývá platnosti.

Článek VI

Členství ve spolku

(1) Členem může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

(2) Členství vzniká přijetím Předsednictvem za člena a podpisem uchazeče a předsedy do seznamu členů, čímž dává uchazeč souhlas s těmito stanovami.

(3) Členství ve spolku je podmíněno zaplacením členského příspěvku. Jeho výši a splatnost na návrh předsednictva schvaluje kolegium.

(4) Členství je v délce jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

(5) Členství předpokládá osobní angažmá člena spolku v naplňování účelu spolku.

(6) Členové mají právo od kolegia a předsednictva požadovat a dostat vysvětlení záležitostí spolku, a to jsou zejména otázky týkající se jednání a rozhodování orgánů spolku a další obecné dotazy.

(7) Členství ve spolku zaniká

a. Pakliže daný člen projeví Předsedovi zájem o zánik svého členství a na základě podpisu listiny ukončující členství

b. Pokud člen neprojeví po emailové výzvě předsedou spolku do konce května každého roku zájem nadále být členem. V takovém případě členství zaniká 1. června téhož roku.

c. Členství může být taktéž rozhodnutím Předsednictva zrušeno za hrubé porušení stanov či narušení účelu spolku.

d. V případě, že člen neuhradí členský poplatek do stanoveného data.

(8) Všichni členové jsou předsedou zapsáni do seznamu členů.

a. V seznamu je zapsáno jméno a příjmení, emailový kontakt na člena, den zápisu do seznamu, souhlas či nesouhlas s uveřejněním seznamu, datum vzniku členství a vlastnoruční podpis člena s připojeným stvrzujícím podpisem předsedy.

b. Po zániku členství dojde k výmazu daného člena ze seznamu. Výmaz provede předseda tak, že vyplní datum ukončení členství a vlastnoručně tento údaj podepíše.

c. Tento seznam je veřejný, pakliže k tomu všichni členové dají souhlas.

(9) Žadatelům o členství, jež podepsali listinu zakládající členství před zápisem spolku do veřejného rejstříku, vzniká členství dnem tohoto zápisu.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

(1) Spolek hospodaří s majetkem, jejž nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.

(2) Zdrojem příjmů jsou nadační příspěvky, dotace a stipendia a členské příspěvky.

(3) Hospodaření spolku je kontrolováno kolegiem.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení kolegiem.

(2) Studentská sekce IIPS, z. s. navazuje plynule na činnost neformální skupiny fyzických osob označované v minulosti jako Studentská sekce IIPS či Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu, popřípadě označovaná anglickými a jinými ekvivalenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info