Exkurze Praha 2024

V pátek 10. května jsme vyrazili na exkurzi do Prahy, kde jsme navštívili sídlo Rádia Svobodné Evropy (RFE/RL) a následně se v odpoledních hodinách podívali i do České národní banky.

17. 5. 2024 Marie Rychtecká

Bez popisku

* * SCROLL BELLOW FOR ENGLISH VERSION * *

Svobodná Evropa se dnes nachází v nové moderní budově v Praze na Hagiboru. Na tomto místě vysílá od ledna 2009, kam se z bezpečnostních důvodů přestěhovala z bývalého sídla Federálního shromáždění z pražského centra. V rámci exkurze jsme měli nejen možnost nahlédnout do prostorů, ale především se více dozvědět o historii a samotné činnosti Rádia.

V minulosti Svobodná Evropa hrála především roli během studené války, kdy své vysílaní zaměřila na sovětský blok včetně bývalého Československa. Po proměně mezinárodního prostředí po roku 1989 své působení adaptovala na novou situaci, přičemž některá svá vysílání postupně ukončila, a naopak otevřela nové redakce věnující se například některým oblastem v Asii.

Rádio dnes vysílá ve 27 různých jazycích do 23 zemí, kde svobodný tisk je buď zakázán nebo není zcela etablován. Diskutovali jsme například nad tím, jak dochází k tomu, že se v rámci rádia otevře nový servis pro jednu z dalších zemí, kde zároveň hraje roli i financování ze strany amerického kongresu. Dále jsme se bavili o novinářské práci, různých způsobech ověřování informací a získávání zdrojů, neboť v mnoha případech je terénní práce novinářů kvůli bezpečnosti velmi omezena. Účastnící exkurze se zajímali i o to, jak se Svobodné Evropě daří proniknout do zemí, kde jsou označeny za nežádoucí organizace, jak získává zpětnou vazbu o své sledovanosti nebo jak je tato organizace vnímaná na různých místech po světě.

V rámci naší další zastávky v České národní bance, jsme se v rámci expozice „Lidé a peníze“ dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii peněz, jak o různých prvních prostředků směny, tak například i o prvních českých mincích a jejich znehodnocování v průběhu historie. Místní průvodkyně nám dále vyprávěla například o přechodu k modernímu peněžnictví, o vzniku centrální banky datované do roku 1926 a o dalších historických milnících spojené s vývojem měny u nás. Mimo toho jsme se seznámili i o způsobu přípravy moderních bankovek a jejich ochraně proti padělání, která je zabezpečena různými ochrannými prvky.

Samotná expozice se nachází v prostorách historického trezoru v budově ČNB v Praze Na Příkopě, jež původně byla vystavena pro Živnostenskou banku – jednu z největších bank ve střední Evropě za doby první republiky. V rámci expozice si účastníci mohli potěžkat opravdovou zlatou cihlu o standartní hmotnosti 12, 5 Kg nebo si prohlídnout největší zlatou minci v Evropě, která byla představena v roce 2019 v souvislosti se stoletým výročím od vzniku československé koruny.

Rádi bychom poděkovali účastníkům exkurze a také lidem, kteří nás přivítali jak v sídle RFE/RL, tak i v ČNB. Obě místa nás obohatila nejen o spoustu zajímavých informací, ale i zážitků, a proto Vám tedy nemůžeme nic jiného než jejich osobní navštívení doporučit.

 


* * ENGLISH VERSION * *

Excursion of the Student Section IIPS to Prague

On Friday, May 10th, we went on an excursion to Prague where we visited the headquarters of Radio Free Europe (RFE/RL), and in the afternoon, we also visited the Czech National Bank.

Radio Free Europe is now located in a new, modern building in Prague at Hagibor. It has been broadcasting from this location since January 2009, having moved from its former headquarters at the Federal Assembly building in central Prague for security reasons. During the excursion, we had the opportunity not only to look inside the facilities but also to learn more about the history and activities of the Radio.

 

In the past, Radio Free Europe played a significant role during the Cold War, focusing its broadcasts on the Soviet bloc, including former Czechoslovakia. After the international environment changed post-1989, it adapted to the new situation, gradually ending some of its broadcasts while opening new offices, for example, in certain areas of Asia.

Today, the Radio broadcasts in 27 different languages to 23 countries where a free press is either banned or not fully established. We discussed, for instance, how a new service is opened for another country within the Radio, with funding from the US Congress playing a role. We also talked about journalistic work, and various methods of verifying information and obtaining sources, as fieldwork for journalists is often very restricted for safety reasons. Participants of the excursion were also interested in how Radio Free Europe manages to penetrate countries where it is labelled as an undesirable organization, how it receives feedback from its audience, and how this organization is perceived in different parts of the world.

As part of our next stop at the Czech National Bank, we learned a lot of interesting information about the history of money in the "People and Money" exhibition. This exhibition included various means of exchange in history or the first Czech coins and their devaluation over time. Our local guide also explained us about the transition to modern banking, the establishment of the central bank in 1926, and other historical milestones related to the development of currency in our country. Additionally, we learned about the creation of modern banknotes and their protection against counterfeiting, which is secured by various security features.

The exhibition itself is located in the historic vault spaces in the ČNB building in Prague at Na Příkopě, which was originally built for the Živnostenská Banka – one of the largest banks in Central Europe during the First Republic. During the exhibition, participants could weigh a real gold bar with a standard weight of 12.5 kg or view the largest gold coin in Europe, which was introduced in 2019 in connection with the centenary of the Czechoslovak koruna.

We would like to thank the participants of the excursion and the people who welcomed us both at the RFE/RL headquarters and the ČNB (Czech National Bank) as well. Both places enriched us not only with a lot of interesting information but also with experiences, and therefore we can only recommend you visit them in person.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info