Konference Mobilising Visegrad 4 Youth: Debata s velvyslanci zemí V4

V pátek 31. března nás jako první čekala návštěva radnice města, a stejně tak i diskuze s velvyslanci krajin V4 v Maďarsku.

16. 4. 2023 Róbert Bednár

Bez popisku

V pátek 31. března jsme den začali na krásné radnici města Győr. Nejprve jsme se vydali na prohlídku prostorů, které okamžitě očarovaly svojí atmosférou, a výhled z radnice byl krásnou tečkou za čtvrteční prohlídkou města.

Náš páteční program byl ale zatím jen na začátku. Maďarští kolegové si pro nás připravili diskuzi s velvyslanci krajin V4 v Maďarsku. Maďarsko reprezentovala Krisztina Varju, náměstkyně státního tajemníka z maďarského Ministerstva zahraničí. Za Slovensko dorazil Jeho Excelence Pavol Hamžík, velvyslanec Slovenska v Maďarsku. Českou republiku reprezentoval Jeho Excelence Tibor Bial, velvyslanec České republiky v Maďarsku, a Polsko Jeho Excelence Sebastian Kęciek, velvyslanec Polska v Maďarsku.

Prvním řečníkem diskuze ale byl místostarosta města Győr Szabolcs Szeles, který nás oficiálně přivítal ve městě. Jeho myšlenka o společné identitě střední Evropy vystihla ducha konference. Vize kooperace krajin V4 v budoucnosti je na našich ramenou a my – studenti, budeme tvořit politiku Evropy. Po jeho slovech jsme byli nabití energií. Poté přišel čas na samotnou avizovanou debatu.

Jeho Excelence Pavol Hamžík jako první řečník hovořil o své slovenské delegaci v Maďarsku. Jako nejvíce zkušený diplomat v místnosti vzpomínal na začátky své kariéry v roce 1984. Po 4 letech v krajině s potěšením konstatoval, že jeho práce je zaměřená na politiku a kulturu mezi oběma krajinami.

Český velvyslanec Tibor Bial potvrdil, že práce diplomata je posláním. Byl velmi rád za tuto konferenci a její ideu navazování kontaktů mezi mladými studenty ze čtyř zemí V4. Sám jako student na maďarské univerzitě a ze smíšené rodiny zavzpomínal na časy, kdy byl v podobné pozici jako my. Dnes je na české ambasádě třináctým rokem, a právě kooperace jako ta naše ho naplňuje optimismem pro spolupráci mezi našimi sousedy.

Služebně nejmladším velvyslancem v Maďarsku byl Sebastian Kęciek z Polska. Do krajiny přišel po prezidentských a parlamentních volbách. Dnes hovoří o své práci jako o výzvě. V době konfliktu přímo za našimi hranicemi je podle něj důležité tvořit silné bilaterální vztahy mezi našimi krajinami.

Krisztina Varju, jako nejmladší z diskutujících, hovořila především o tom, jak studenti a jejich kontakty z univerzit mohou prospět naší spolupráci. V současnosti zodpovídá za kooperaci V4 na maďarském ministerstvu. Slova o kořenech naší spolupráce a potřebě kooperace před hrozbou konfliktu východu a západu potvrdily odpovědi předcházejících řečníků.

Druhé kolo odpovědí otevřel opět velvyslanec Hamžík. Zhodnotil, že současná kooperace V4 je v současnosti na sestupu, ale měla by určitě pokračovat a naopak se prohlubovat. Důležitým bodem naší spolupráce by měla být také podpora Ukrajiny. Výsledek konfliktu může podle Hamžíka ovlivnit i naši vnitřní politiku. Právě tato otázka je i v současnosti hlavním tématem slovenského předsednictva V4. Důležitá je dle něj i spolupráce mezi V4, EU a NATO.

Pan Bial představil svoji vizi Visegrádské skupiny. Vidí ji jako alternativu EU v jejím rámci. Organizaci vidí jako rodinu, ve které ne vždy souhlasíme s názory svých blízkých, ale snažíme se najít společnou správnou odpověď. Důležitost vidí také v dalších projektech – Slavkovský formát a východní křídlo NATO. Konflikt na Ukrajině je příležitostí redefinovat dva důležité pilíře našich krajin – bezpečnostní a energetickou politiku. Dnes vidí lepšící se spolupráci mezi krajinami V4, pravý opak pana Hamžíka. Kooperace ochrany jižních hranic Maďarska nebo vzdušná obrana Slovenské republiky by měly být prvními kroky v budoucím zintenzivněním kontaktů.

Polský velvyslanec se pokusil představit krátkodobé a dlouhodobé cíle polské a zároveň i visegrádské agendy. Opět potvrdil, že naše spolupráce je na pomyslné sinusoidě. V4 vidí jako úspěšný projekt. Od rozpadu železné opony se zvýšil počet investic v našich krajinách 180 násobně. Tyto investice bychom si však neměli nechat pouze pro sebe. Je důležité podporovat Ukrajinu a pomoci jí budovat evropské a západní hodnoty.

Změnu cíle od jejího vstupu vyzdvihla paní Varju, když ve svém příspěvku hovořila především o soudržné politice, která může být budoucností projektu V4. společné řešení krizových otázek jako pandemie COVID-19, imigrační krize apod. byly podle ní skvělou ukázkou dalšího pilíře visegrádské agendy. Dále hovořila o potřebě budovat další infrastrukturu k propojení našich krajin. Právě to by mělo zvýšit atraktivitu přesunu nejenom z východu na západ, ale také ze severu na jih.

Debata se chýlila ke konci a přišel čas na otázky z publika, které položili naši maďarští kolegové. Pan Bial odpovídal jako první na otázku, jak hovořit o spolupráci V4 s veřejností. Právě to je dle něj velmi důležitá spolupráce, protože tato oblast je mezi politiky často přehlížená a občané nemají povědomí o úspěších celého projektu. Společně bychom měli tedy veřejnosti ukázat, že již v minulosti jsme byli úspěšní a musíme v tomto duchu pokračovat.

Slova svého českého kolegy potvrdil pan Hamžík. Jsou mezi námi sice rozdíly, ale právě to, co máme společné, bychom měli posilnit. To by v rámci EU zvýšilo atraktivitu našich krajin a také zvětšilo „hodnotu našeho slova“.


On Friday the 31st of March we started the day at the beautiful Györ Town Hall. First we went on a tour of the premises, which immediately enchanted us with its atmosphere, and the view from the town hall was a nice cherry on top following Thursday's city tour.

Our Friday programme was just beginning. Our Hungarian colleagues had prepared a discussion with the ambassadors of the V4 countries in Hungary. Hungary was represented by Krisztina Varju, Deputy State Secretary from the Hungarian Ministry of Foreign Affairs. From Slovakia came His Excellency Pavol Hamžík, Ambassador of Slovakia to Hungary. The Czech Republic was represented by His Excellency Tibor Bial, Ambassador of the Czech Republic to Hungary, and Poland by His Excellency Sebastian Kęciek, Ambassador of Poland to Hungary.

The first speaker in the discussion was Szabolcs Szeles, Vice-Mayor of Győr, who officially welcomed us to the city. His idea of a common identity for Central Europe captured the spirit of the conference. The vision of the future cooperation of the V4 countries rests on our shoulders and we, the students, will shape the politics of Europe. After his words we were full of energy. Then it was time for the announced debate itself.

The first speaker was His Excellency Pavol Hamžík, who spoke about the Slovak delegation in Hungary. As the most experienced diplomat in the room, he reminisced about the beginning of his career in 1984. After four years in the country, he was pleased to note that his work focused on politics and culture between the two countries.

Czech Ambassador Tibor Bial confirmed that being a diplomat is a mission. He was very happy about our conference and its idea to establish contacts between young students from the four V4 countries. As a student of a Hungarian university himself, and from a mixed family, he recalled the times when he was in a similar situation as us. Today, he is in his thirteenth year at the Czech Embassy and it is cooperation like ours that fills him with optimism for cooperation between our neighbours.

The youngest ambassador to Hungary was His Excelency Sebastian Kęciek from Poland. He came to the country after the presidential and parliamentary elections. Today, he speaks of his work as a challenge. At a time of conflict right across our borders, he believes it is important to build strong bilateral relations between our countries.

Krisztina Varju, as the youngest of the panelists, spoke mainly about how students and their contacts at universities can benefit our cooperation. She is currently responsible for V4 cooperation at the Hungarian Ministry of Foreign Affairs. The words about the roots of our cooperation and the need for cooperation before the threat of conflict between East and West were confirmed by the answers of the previous speakers.

His Excelency Hamžík opened the second round of answers. He assessed that the current V4 cooperation is on the decline, but it should definitely continue and, on the contrary, deepen. Support for Ukraine should also be an important point of our cooperation. According to His Excelency Hamžík, the outcome of the conflict may also affect our internal politics. This issue is also currently the main topic of the Slovak V4 Presidency. In his opinion, cooperation between the V4, the EU and NATO is also important.

His Excelency Bial presented his vision of the Visegrad Group. He sees it as an alternative to the EU within its framework. He sees the organisation as a family, in which we do not always agree with the views of our neighbours, but we try to find a common right answer. He also sees importance in other projects - the Slavkov format and NATO's eastern wing. The conflict in Ukraine is an opportunity to redefine two important pillars of our countries - security and energy policy. Today he sees improving cooperation between the V4 countries, the opposite of His Excelency Hamžík. Cooperation on the protection of Hungary's southern border or the air defence of the Slovak Republic should be the first steps in a future intensification of contacts.

The Polish ambassador tried to present the short- and long-term goals of the Polish and also the Visegrad agenda. He again confirmed that our cooperation is on an imaginary sinusoid. He sees the V4 as a successful project. Since the collapse of the Iron Curtain, the number of investments in our countries has increased 180-fold. However, we should not keep these investments to ourselves. It is important to support Ukraine and help it to build European and Western values.

The change of goal since its accession was highlighted by Ms Varju, when in her contribution she spoke in particular about a coherent policy that can be the future of the V4 project. She also spoke about the need to build more infrastructure to connect our countries. This should make it more attractive to move not only from east to west, but also from north to south.

As the debate drew to a close, it was time for questions from the audience from our Hungarian colleagues. His Excelency Bial was the first to answer the question on how to talk about V4 cooperation with the public. He said that this is a very important cooperation, because this area is often overlooked among politicians and citizens are not aware of the successes of the project. Together we should therefore show the public that we have been successful in the past and we must continue in this spirit.

His Excelency Hamžík confirmed the words of his Czech colleague. There are differences between us, but it is what we have in common that we should strengthen. This would increase the attractiveness of our landscapes within the EU and also increase the 'value of our word'.

Fotografie: Nikoleta Logginidu, Santiago Salinas Ochoa, Patrik Pusztai


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info