Konference Mobilising Visegrad 4 Youth: Den 3

Ve třetí den konference jsme měli možnost vyzkoušet si vyjednávání v rámci Energetického summitu, šest různých workshopů a na závěr pub kvíz bez hospody.

22. 4. 2023 Richard Oubělický Eliška Půhoná

Bez popisku

V sobotu, čtvrtý den konference, jsme měli možnost vyzkoušet si vyjednávání v rámci Energetického summitu s cílem Net Zero. Simulaci pořádal maďarský spolek CASDP.

Jakožto členové čtyř zúčastněných organizací jsme měli příležitost zúčastnit se simulace mezinárodního konfliktu na Klimatickém summitu. Diplomatické zastoupení mělo celkem 14 zemí. Během setkání jsme se vžili do role profesionálního diplomata, politika nebo experta. Podrobné téma zůstalo tajné až do začátku akce.

Po konci simulaci nás čekalo celkem šest workshopů, Jednalo se o:

Hybridní hrozby v současném světě (Patrik Szicherle)

Energetická bezpečnost ve V4 (Miriam Matejová)

Malé státy v měnícím se světovém řádu (Dr. Máté Szalai)

Udržitelnost ve visegrádském regionu (Rafal Fabianowicz)

Růstové myšlení a duševní zdraví mládeže (Dr. Szilvia Fodor)

Mezinárodní vztahy a umění (Katalin Turai)

My se nyní blíže podíváme na Workshop o mentální pohodě s doktorkou Szilvia Fodor. Hlavním tématem workshopu bylo nastavení mysli. To můžeme rozdělit na dva základní typy: fixní a růstové. Fixní nastavení se často projevuje špatnou reakcí na kritiku, nevolí rozvíjet se v činnostech, které vám nejdou a vzdávání se. Lidé s fixním nastavení myslí si myslí, že jejich schopnosti jsou dané biologicky a oni je nemohou svoji vůlí a prací ovlivnit. Lidé s růstovým nastavením mysli si naopak myslí, že svou snahou a prací mohou své schopnosti ovlivnit a zlepšovat se i ve věcech, které jim na začátku nešly. Obvykle jsou motivováni úspěchem druhých, ze zpětné vazby se snaží poučit, rádi se učí nové věci a váží si celého procesu učení včetně dělání chyb.

Podle Carol Dweckové a její studie o dopadu chválení dětí na jejich nastavení mysli je důležité, aby lidé chválili druhé, hlavně děti, takovým způsobem, který je bude motivovat a bude v nich vytvářet chuť posouvat se dál a rozvíjet se. Lepší než říci: “Ty jsi tak chytrý” je zdůraznit snahu a úsilí, které do činnosti člověk vložil. Právě tím podporujeme v lidech budování růstového nastavení mysli, které je podle doktorky Fodor Szilvia (co je jméno a co příjmení?) z dlouhodobého hlediska pro většinu lidí výhodnější. Umožňujeme nám větší prostor pro dělání chyb, ale také pro učení se, seberozvoj a zmírňuje riziko vyhoření a pocitu méněcennosti.

Den byl zakončen pubkvízem od slovenské organizace Euroatlantické centrum.


On Saturday, the fourth day of the conference, we had the opportunity to experience the Net Zero Energy Summit negotiations. The simulation was organised by the Hungarian association CASDP.


As members of the four participating organizations, we had the opportunity to participate in a simulation of international conflict at the Climate Summit. A total of 14 countries had diplomatic representation. During the meeting we took on the role of a professional diplomat, politician or expert. The detailed topic remained secret until the event started.

After the end of the simulation we had a total of six workshops, These were:

Hybrid threats in the contemporary world (Patrik Szicherle)

Energy Security in the V4 (Miriam Matejová)

Small states in a changing world order (Dr. Máté Szalai)

Sustainability in the Visegrad Region (Rafal Fabianowicz)

Growth Mindset and Mental Health of Youth (Dr. Szilvia Fodor)

International Relations and the Arts (Katalin Turai)

We will now take a closer look at the Mental Wellbeing Workshop with Dr Szilvia Fodor. The main topic of the workshop was mind-set. This can be divided into two basic types: fixed and growth. Fixed mind-set often manifests itself in a bad reaction to criticism, not choosing to develop in activities you are not good at and giving up. People with fixed mind-sets think that their abilities are biologically determined and they cannot influence them with their will and work. People with a growth mind-set, on the other hand, think that they can influence their abilities with their effort and work, and improve in things they were not good at to begin with. They are usually motivated by the success of others, try to learn from feedback, like to learn new things and value the whole process of learning, including making mistakes.

According to Carol Dweck and her study on the impact of praising children on their mind-set, it is important for people to praise others, especially children, in a way that will motivate them and create in them a desire to move on and develop. Better than saying, "You're so smart" is to emphasize the effort and effort one has put into an activity. This is how we encourage people to build a growth mind-set, which, according to Dr. Fodor Szilvia (what's a first name and what's a last name?), is better for most people in the long run. We allow us more room for making mistakes, but also for learning, self-development and mitigating the risk of burnout and feelings of inferiority.

The day ended with a pub quiz from the Slovak Euro-Atlantic Centre.

Fotografie: Nikoleta Logginidu, Santiago Salinas Ochoa, Patrik Pusztai


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info